Наши референци

Долгата листа на Наши референции доволно зборува за квалитетната услуга која што ја нудиме. Нашите клиенти се компании од палзичен профил но голем е и бројот на физички лица кои досега ѓи користеле нашите услуги.
Во 2021 година за прв пат Компанијата ВАМЕТАЛ стана увозник и на програмите на Сендвич панели од албанската фирма ISOTECK ALBANIA и бугарската фирма EVROPAN BG.